Ochrana osobných údajov - KVANTUM

Kvantum_logo
už 25 rokov Váš spoľahlivý partner
Prejsť na obsah
GDPR banner
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)
1. Ochrana osobných údajov

v súlade s čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č.  95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR)

PREVÁDKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Kvantum spol. s r.o.
Považská Teplá 6
017 05 Považská Bystrica

Telefonický kontakt : +421 42 4650960960
Elektronický kontakt : kvantum@kvantum.sk

Spoločnosť KVANTUM spol. s r.o. ako prevádzkovateľ informačných systémov osobných údajov je  zodpovedný za spracúvanie osobných údajov spôsobom a v rozsahu ustanovenom nariadením, Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných  údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "GDPR").

Tieto zásady obsahujú súhrn základných informácií pre dotknuté osoby, ktoré sme povinní pred  spracovaním osobných údajov poskytnúť. V prípade, že máte akékoľvek otázky k nižšie uvedeným  informáciám, neváhajte nás kontaktovať.

V spoločnosti KVANTUM spol. s r.o.  si vysoko vážime dôveru našich zákazníkov, dodávateľov a ďalších osôb, ktoré s nami komunikujú. Zaväzujeme sa že s Vašimi osobnými údajmi budeme pracovať maximálne citlivo a profesionálne a v súlade s platnou legislatívou SR.

Prijaté opatrenia na ochranu osobných údajov:

 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
 • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky alebo požiadavky
 • Osobné údaje sú spracovávané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú na plnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností
 • Všetci naši pracovníci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi

Odoslaním požiadavky prostredníctvom kontaktného formulára na stránkach nášho webu užívateľ potvrdzuje, že rozumie týmto podmienkam ochrany osobných údajov a že s nimi v plnom znení súhlasí.

Účel spracúvania osobných údajov:

 • žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky, zodpovedanie Vašich žiadostí prostredníctvom elektronickej  alebo telefonickej komunikácie
 • plnenie svojich predzmluvných a zmluvných povinností voči zákazníkom - prijímanie a uspokojovanie objednávok zákazníkov, evidencia zákazníkov
 • výkon oprávnených záujmov prevádzkovateľa - priamy marketing, vymáhanie pohľadávok, ochrana majetku prevádzkovateľa
 • evidencia uchádzačov o zamestanie

Objednávku alebo zmluvu nie je možné uzavrieť bez potrebných osobných údajov, ako napr. názov firmy, IČO, meno a priezvisko, adresa, funkcia, kontakt atď.)

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie objednávky alebo zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b, Zákona. Ďalším zákonným dôvodom je, že zákazník/dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel vzájomnej spolupráce s prevádzkovateľom. Osobné údaje spracovávame, pretože existuje oprávnený záujem, ktorým je udržiavanie obchodného vzťahu so zákazníkom a z toho potrebnej vzájomnej komunikácie.

Zákazník odoslaním požiadavky, objednávky, uzatvorením kúpnej zmluvy, resp. inej ako kúpnej zmluvy, dáva v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. súhlas prevádzkovateľovi so spracovávaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre tieto účely. Účely sa vzťahujú na poslanie ponuky, uzavretie kúpnej zmluvy, uzavretie iných ako kúpnych zmlúv a pre účely doručenia tovaru zákazníkovi. Ďalej sa účely vzťahujú na spracovávanie a vybavenie ponúk, objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ mohol spracovávať alebo uchovávať jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch a databázach.

Prevádzkovateľ je oprávnený, podľa týchto Všeobecných obchodných podmienkach, zasielať na e-mail zákazníka správy o cenových akciách, nových ponukách tovarov a služieb, školeniach, resp. iných službách predávajúceho v súlade s jeho predmetmi podnikania. Zákazník môže posielanie newsletterov, správ, akcií, ponúk kedykoľvek odvolať poslaním e-mailu prevádzkovateľovi, z ktorého bude zrejmé, že predmetné aktivity od prevádzkovateľa už prijímať nechce, zvyčajne textom NEPOSIELAŤ.

Prevádzkovateľ oboznámi, podľa potreby, zákazníka pred odoslaním tovaru, že jeho osobné údaje dostala tretia strana, napr. kuriérska služba, pre potreby doručenia tovaru. Pre tieto potreby bude nutné poskytnúť: názov firmy, adresu, meno a priezvisko príjemcu, telefonický kontakt, resp. e-mailovú adresu.

Práva dotknutej osoby:

 • Právo na prístup k osobným údajom – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 • Právo na opravu osobných údajov – K tomu, aby sme o vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.
 • Právo na výmaz osobných údajov – Ak budú naplnené podmienky článku 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, môžete požadovať výmaz vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad, ak ste odvolali váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a zároveň neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne alebo sa pominul účel, na ktorý sme vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme, ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Ak budú naplnené podmienky článku 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame, ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov – Ak je spracúvanie založené na vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať vaše osobné údaje, ktoré sme od vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
 • Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov – Ak spracúvame vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.
 • Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.
 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem byť opätovne kontaktovaný, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.
2. Zásady používania súborov cookie

Čo sú to súbory cookie ?

Táto webová lokalita vyžaduje pre riadnu funkčnosť povolené používanie súborov cookie vo webovom prehliadači návštevníka. Jedná sa o malé textové súbory, uložené priamo vo webovom prehliadači návštevníka, ktoré sú pri každej interakcii s touto webovou lokalitou ako aj pri ďalšej návšteve odosielané naspäť príslušnému serveru (v prípade ich platnosti). Súbory cookie sú spracúvané iba v prípade povolenia voľby cookies vo Vašom webovom prehliadači, uchovávajú sa na obmedzenú dobu a dáta v nich uložené nemajú charakter „osobných údajov“. Slúžia na zlepšenie komfortu používania týchto webových stránok (napr. údaje z formulárov pre uchovanie prihlásenia návštevníka pri opätovnej návšteve) a zaistenie funkčnosti niektorých webových aplikácii , prípadne na analýzu návštevnosti alebo na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, ktoré sa využívajú na výber relevantných reklám.

Za akým účelom používame súbory cookie ?

Súbory cookie používame, aby sme Vám uľahčili používanie našich webových stránok a aby sme lepšie mohli prispôsobiť naše webové stránky Vašim záujmom a potrebám. Súbory cookie to umožňujú, nakoľko sú webové stránky schopné čítať a zapisovať tieto súbory, čo im umožňuje rozpoznať Vás a zapamätať si dôležité informácie, ktoré Vám uľahčia používanie webových stránok (napríklad zapamätaním si nastavenia preferencií).

Súbory cookie môžu byť taktiež použité na zrýchlenie Vašich budúcich aktivít a užívateľských skúseností na našich webových stránkach. Súbory cookie používame rovnako na zostavovanie anonymných, súhrnných štatistík, ktoré nám umožňujú pochopiť, ako užívatelia naše webové stránky používajú a pomáhajú nám zlepšiť štruktúru a obsah našich webových stránok. Na základe týchto informácií Vás nedokážeme identifikovať osobne.

Aké typy súborov cookie používame ?

 • Nevyhnutné súbory cookie -   sú potrebné pre fungovanie našej webovej stránky a umožnia Vám pohybovať sa na nej a využívať jej služby a funkcie. Bez týchto absolútne nevyhnutných súborov cookie Vám nemusí naša webová stránka fungovať správne. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.
 • Prevádzkové cookies - zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba na to, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna.
 • Funkčné cookies -  slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve.
 • Analytické súbory cookie - získavajú informácie o Vašom používaní našich webových stránok a umožňujú nám zlepšovať spôsob ich fungovania. Analytické súbory cookie nám napríklad ukážu, ktoré sú najčastejšie prezerané podstránky, pomáhajú nám zaznamenať akékoľvek problémy, ktoré máte s našimi webovými stránkami a ukazujú nám, či naša reklamná činnosť je alebo nie je účinná.
 • Marketingové súbory cookie - reklamné súbory cookie sa používajú na marketingové účely.

Ak nechcete prijímať súbory „cookie“ z webových stránok spoločnosti Kvantum spol. s r.o., môžete rozsah akceptácie súborov „cookie“ obmedziť prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača. Účinný nástroj pre správu súborov cookie je k dispozícii napr. na stránke http://www.youronlinechoices.com/sk/
Kontakt

Kvantum spol. s r.o.
Považská Teplá 6
017 05 Považská Bystrica
Slovensko

E-mail : obchod@kvantum.sk
Telefón : + 421 42 4650960

Otváracie hodiny


Mapa


Pondelok
:
07:00 - 15:30
Utorok
:
07:00 - 15:30
Streda
:
07:00 - 15:30
Štvrtok
:
07:00 - 15:30
Piatok
:
07:00 - 15:30
Sobota
:
zatvorené
Nedeľa
:
zatvorené
Návrat na obsah